Vem riskerar att drabbas av diabetes?

Eftersom olika former av diabetes har olika orsaker, är också riskfaktorerna olika. Typ 1-diabetes är en autoimmun sjukdom där det egna immunförsvaret spelar in. Typ 2-diabetes har andra orsaker och därför är riskfaktorerna också helt andra än vid typ 1-diabetes. De har framförallt med vår livsstil att göra.

Överviktig man antecknar

Riskfaktorer för typ 1-diabetes 

För typ 1-diabetes och de andra autoimmuna formerna, finns vissa faktorer som man tror kan spela roll för sjukdomsutvecklingen. Någon entydig förklaring till varför man blir sjuk finns dock inte. För utveckling av typ 1-diabetes spelar genetiska faktorer en viss roll. Har man släktingar med diabetes har man en något högre risk att själv drabbas. Trots det har nio av tio med typ 1-diabetes inte någon släkting med samma sjukdom.19

Upprepade virusinfektioner kan vara en faktor som får immunförsvaret att börja producera antikroppar mot de egna betacellerna, men det sker inte alltid, därför kan det inte vara hela förklaringen. Även hygienfaktorer och var i världen man bor har visat sig spela roll för risken att drabbas.20

Riskfaktorer för typ 2-diabetes

För typ 2-diabetes däremot, är riskfaktorerna helt andra än vid typ 1-diabetes. Framförallt har de att göra med hur vi lever. Typ 2-diabetes sägs därför vara en livsstilssjukdom. Även om man inte helt kan förklara varför vissa får typ 2-diabetes och andra inte trots liknande livsstil, finns en hel del att göra för att undvika att få det – eller för att mildra, eller till och med bli frisk från sjukdomen om man redan har diagnosen.

Antalet människor med typ 2-diabetes i världen ökar dramatiskt i takt med att allt fler får det bättre ekonomiskt och kan anamma den västerländska livsstilen. Övervikt och ett allt för stillasittande liv är de viktigaste riskfaktorerna för att utveckla sjukdomen.  

Övriga riskfaktorer för att utveckla typ 2-diabetes är: 

  • Bukfetma
  • Dåliga matvanor
  • Rökning
  • Ärftlighet
  • Ålder

Av faktorerna ovan är det egentligen bara generna och åldern man inte kan påverka själv. Däremot kan det vara värt att hålla lite extra koll på sitt blodsocker när man blir äldre om man har typ 2-diabetes i släkten.
 

Referenser:

19. https://www.diabetes.se/diabetes/lar-om-diabetes/typer/typ-1/
20. https://www.diabeteswellness.se/nyheter-event/nyheter/typ-1-diabetes-ar-egentligen-en-virussjukdom
21. https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/fysisk-aktivitet-och-matvanor/fysisk-aktivitet--rekommendationer/
22. Nationella riktlinjer för diabetesvård. Stöd för styrning och ledning. Socialstyrelsen 2018.