Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar

Vad är diabeteskirurgi?

Diabeteskirurgi är en behandlingsmetod som innebär att man gör en viktreducerande magsäcksoperation – med syfte att behandla typ 2-diabetes hos patienter som också har ett högt BMI. Viktnedgång är inte det primära målet, även om det också blir ett resultat av titthålskirurgin.

Läs mer om diabeteskirurgi här.

Sjöström L, Lindroos AK, Peltonen M et al. Swedish Obese Subjects Study Scientific Group. Lifestyle, diabetes, and cardiovascular risk factors 10 years after bariatric surgery. N Engl J Med. 2004 Dec 23;351(26):2683-93.

 

Hur vet jag om diabeteskirurgi är en behandlingsmetod för mig?

År 2016 enades ett femtiotal internationella experter om riktlinjer för hur diabetes ska behandlas med kirurgi.1

Riktlinjer - patientgrupper

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveriges nationella riktlinjer är utformade av Socialstyrelsen överensstämmer med de internationella riktlinjerna för personer med typ 2-diabetes och BMI över 40. Rekommendationen är att dessa personer bör erbjudas diabeteskirurgi. Socialstyrelsens rekommendationer är något mer restriktiva för personer med lägre BMI än de internationella riktlinjerna; Socialstyrelsen menar att diabeteskirurgi kan erbjudas personer med svårkontrollerad typ 2-diabetes och BMI mellan 35 och 40.2

1. Rubino F, Nathan DM, Eckel RH et al. Metabolic Surgery in the Treatment Algorithm for Type 2 Diabetes: A Joint Statement by International Diabetes Organizations. Diabetes Care. 2016 Jun;39(6):861-77.
2. Nationella riktlinjer för diabetesvård. Stöd för styrning och ledning. Socialstyrelsen 2018.

 

Vad är diabetes?

Diabetes, eller Diabetes mellitus, är en grupp sjukdomar med det gemensamt att mängden socker i blodet är för hög. Den vanligaste formen av diabetes är typ 2-diabetes. Denna kallades förut för åldersdiabetes eftersom den framför allt drabbade äldre människor. Nu har dock sjukdomen krupit ner i åldrarna och det är idag många ungdomar som drabbas. Vanliga orsaker till typ 2-diabetes är övervikt och fysisk inaktivitet.

Typ 1-diabetes bryter ofta ut redan i barn- eller ungdomen och har andra orsaker än typ 2-diabetes.

Olika typer av diabetes:

  • Typ 2-diabetes
  • Prediabetes
  • Typ 1-diabetes
  • LADA
  • Mody
  • Graviditetsdiabetes

Läs mer om vad diabetes är här.

 

Vad är skillnaden mellan typ 1- och typ 2-diabetes?

Typ 1- och typ 2-diabetes är två helt olika sjukdomar. Den gemensamma nämnaren är högt blodsocker. Vid typ 1-diabetes slutar kroppen att bilda insulin. Insulin kan bara ges i injektioner, så en person med typ 1-diabetes måste tillföra insulin från dag ett i sin sjukdom. Typ 2-diabetes är mer komplex. Vid typ 2-diabetes bildar kroppen fortfarande insulin men det kan finnas ett insulinmotstånd som gör att insulinmängden inte räcker till. De båda diabetestyperna har många gemensamma drag men skiljer sig också åt på viktiga punkter, till exempel hur de behandlas och orsaken till sjukdom.1

1. https://www.diabetes.se/diabetes

 

Vad är typ 2-diabetes?1

Vid typ 2-diabetes är förmågan att producera insulin inte helt borta men mängden insulin räcker inte för kroppens behov. Det beror framför allt på två saker:

  1. Kroppen har svårt att producera insulin i tillräcklig mängd när blodsockret stiger efter exempelvis en måltid.
  2. Vävnadernas förmåga att utnyttja det insulin som finns är nedsatt, vilket innebär att det behövs en större mängd insulin för att "öppna" cellen så att den kan ta emot sockret i blodet.

Många personer som har typ 2-diabetes är överviktiga och fetma är en av orsakerna till att kroppscellerna förlorar sin känslighet för insulin. Debuten av typ 2-diabetes brukar vara mer smygande än vid typ 1, men symptomen är desamma: ökad törst, stora urinmängder och trötthet. Många har typ 2-diabetes eller är på gränsen till att få det utan att de själva vet om det.

Läs mer om typ 2-diabets och andra diabetessjukdomar här.

1 https://www.diabetes.se/diabetes/diabetes-typ-2/ 

 

Finns det risk för komplikationer vid diabeteskirurgi?

De positiva hälsoeffekterna så som lägre risk för hjärt-kärlsjukdom, njursvikt och typ 2-diabetes med åtföljande mikro- och makrovaskulära komplikationer, är väldokumenterade. Trots hälsovinsterna finns komplikationer som patienter kan drabbas av efter en viktminskningsoperation.

Komplikationer som patienter kan drabbas av i samband med en viktminskningsoperation inkluderar magsmärta och andra besvär från magen, gallsten och gallblåseinflammation, blodbrist, undernäring och depression.

Läs mer om komplikationer här.

 

Jag har prediabetes. Kan jag genom min livsstil påverka så att det inte övergår till typ 2 -diabetes?

Har du prediabetes eller typ 2-diabetes finns det mycket du kan vinna på genom att förbättra sin livsstil med hälsosamma matvanor och motion. Det kan förhindra att prediabetes går över i typ 2-diabetes.

Läs mer om prediabetes här. Om du istället vill läsa om vilken roll kost och motion spelar vid prediabetes och typ 2 diabetes ska du klicka här.

 

Hur många svenskar har diabetes?

I Sverige har cirka en halv miljon människor diabetes och av dem är det 85 till 90 % som har typ 2-diabetes.1 Dessutom har 10-15% prediabetes, ett förstadium med stor risk att utveckla typ 2-diabetes.

1. https://www.diabetes.se

 

Är diabeteskirurgi effektivt?

Under 2000-talet har flera kliniska studier visat att en viktminskningsoperation hos personer med typ 2-diabetes är bättre för att uppnå blodsockerkontroll än andra typer av åtgärder så som läkemedelsbehandling och livsstilsförändringar.

Här kan du läsa mer om effekt av diabeteskirurgi.

 

Hur fungerar diabeteskirurgi?

Vid diabeteskirurgi är det sannolikt flera mekanismer som påverkas och då effekter på blodsockernivåerna sker långt innan den opererade personen går ner i vikt, är det troligen inte bara själva viktnedgången som ger de positiva effekterna på kroppens blodsockeromsättning.

Vid en magsäcksoperation påverkas även andra mekanismer som ger god effekt på typ 2-diabetes. Det handlar exempelvis om hur snabbt födan passerar genom mag-tarmkanalen, om tarmens hormonella signalering, om gallans funktion och tarmflorans sammansättning.

Läs mer om hur diabeteskirurgi fungerar här.

 

Kan diabeteskirurgi förlänga livet?

En ny så kallad metastudie visar att vuxna personer med fetma och typ 2-diabetes efter diabeteskirurgi kan förvänta sig att leva mer än nio år längre, än personer som inte opererats. Forskarna kunde visa att vuxna med fetma som genomgått en överviktsoperation i genomsnitt lever drygt sex år längre än lika överviktiga personer som behandlats med konventionell överviktsbehandling. När forskarna sedan valde att jämföra endast de personer som hade typ 2-diabetes blev alltså skillnaden i livslängd ännu tydligare; personer med fetma och diabetes som genomgår en överviktsoperation lever i genomsnitt mer än nio år längre än de som inte opereras.

Läs mer här om hur diabeteskirurgi och ökad livslängd.

 

Kan diabeteskirurgi påverka min livskvalité?

Svaret är ja. I alla fall enligt resultatet i en amerikansk studie där man jämförde personer som fick medicinsk behandling och rådgivning med de som fick medicin, rådgivning och viktminskningsoperation. Efter 5 år hade de kirurgiskt behandlade bättre blodsockerkontroll, minskad läkemedelsanvändning, förbättrade blodfetter, större viktminskning, lägre BMI och förbättrad livskvalitet jämfört med de som endast fick medicinsk behandling och rådgivning.

Här kan du läsa mer om hur medicinering, blodfetter och livskvalitet påverkas av diabeteskirurgi.

 

Jag tror att diabeteskirurgi är en behandlingsmetod som passar mig. Hur ska jag gå till väga för att komma vidare?

Om du anser att kriterierna för diabeteskirurgi passar in på dig så kan du själv, eller tillsammans med din läkare, kontakta ett sjukhus med specialistkunskap både inom diabetes och fetma. Mer om kriterier och internationella riktlinjer där du kan se om diabeteskirurgi kan vara ett alternativ för dig hittar du här.  

Det finns bred expertis inom diabeteskirurgi på exempelvis Ersta sjukhus och Danderyds sjukhus, samt vid Överviktscentrum Karolinska Institutet i Stockholm. Alternativt kan du kontakta Universitetssjukhuset i Örebro, Lindesbergs lasarett, eller Sahlgrenska Akademin och Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

Länkar:

Ersta sjukhus

Danderyds sjukhus

Karolinska Institutet

Universitetssjukhuset Örebro

Lindesbergs lasarett

Sahlgrenska Universitetssjukhuset