Varaktig remission av typ-2 diabetes hos mer än en tredjedel efter kirurgi. Resultat från första 10-årsuppföljningen

Personer med fetma och typ-2 diabetes har 10 år efter viktreducerande operation signifikant större chans att vara fria från typ-2 diabetes än personer som behandlas med konventionell behandling. Detta visar den första studien med långtidsuppföljning där personer med typ-2 diabetes och BMI över 35 randomiserades till antingen operation eller medicinsk behandling i kombination med livsstilsråd. Efter 10 år var 37,5 % av de som opererats fria från typ-2 diabetes. Motsvarande siffra för dem som fått medicinskt behandling och livsstilsråd var 5,5 %.1

Kvinna sitter på strand

Viktnedgång är inte enda förklaringen

I studien som är publicerad i januarinumret av Lancet, användes två operationsmetoder, Roux-en-Y gastric bypass (RYGB) eller bileopancreatic diversion (BPD). Av dessa två gav BPD bättre diabeteskontroll än RYGB (50 % remission jämfört med 25% för RYGB efter 10 år) men BPD gav också fler operationsberoende komplikationer. Författarna menar därför att RYGB är en bättre standardmetod vid typ-2 diabetes än BPD, vilket ändå numera är en operationsmetod som används i mycket liten utsträckning. Intressant att notera är dock att även om de två metoderna gav ungefär lika stor viktreduktion efter 10 år, – 29,2% för BPD och – 28,0% för RYGB, ledde BPD till bättre diabeteskontroll. Forskarna bakom studien menar att detta visar att också andra mekanismer än ren viktnedgång bidrar till att kirurgi har positiva effekter på typ-2 diabetes. Viktnedgången för patienterna i den medicinskt behandlade gruppen var – 4,2 %.1

Inga diabeteskomplikationer efter diabeteskirurgi

De som blev fria från sin typ-2 diabetes, blev det redan under de 2 första åren efter operationen. Risken för återfall var störst inom 5 år efter operation. Ingen av de som opererats hade några diabetesrelaterade komplikationer vid studiens slut oavsett om de återfallit i typ-2 diabetes eller ej. Efter 10 år behövde 53,3 % av patienterna i den medicinskt behandlade gruppen insulinbehandling men bara 2,5 % av dem som opererats.1

Studiens sekundära effektmått var bland annat effekter på blodtryck, blodfetter, diabetesrelaterade komplikationer och livskvalitet. På samtliga dessa punkter gav kirurgi bättre resultat än medicinsk behandling med livsstilsråd.1

Sammantaget minskar alltså diabeteskirurgi kardiovaskulära riskfaktorer och diabetesrelaterade komplikationer, liksom långtidsanvändning av läkemedel.1

I studien ingick 60 personer med BMI över 35 och typ-2 diabetes sedan minst 5 år. Hälften av dessa behandlades med insulin vid studiens start. Som diabetesremission räknades ett fasteblodsocker på mindre än 5,6 mmol/L eller HbA1c på mindre än 6,5% utan diabetesmedicinering.1

Referens

1. Mingrone G, Panunzi S, De Gaetano A, et al. Metabolic surgery versus conventional medical therapy in patients with type 2 diabetes: 10-year follow-up of an open-label, single-centre, randomised controlled trial. Lancet. 2021 Jan 23; 397(10271):293-304.