Tidig kirurgi ger bäst utfall

Många av de positiva effekter man ser efter diabeteskirurgi förmedlas via stimulering av bukspottkörtelns betaceller. Detta kräver att betacellerna inte är i alltför dåligt skick. För oavsett hur kraftig stimuleringen är efter diabeteskirurgi, måste en viss förmåga att producera och frisätta insulin och glukagon fortfarande finnas kvar, annars får den ytterligare stimuleringen inte någon större effekt.12

Fåglar i motljus över äng

Typ 2-diabetes är en sjukdom som förvärras med tiden, allt eftersom betacellernas funktion försämras. Därför ger tiden personen haft typ 2-diabetes och mängden insulin som måste tas, en fingervisning om betacellernas funktion. Ju längre tid personen haft typ 2-diabetes och ju mer insulin som behövs, desto mindre nytta av diabeteskirurgi. Alltså är det personer som nyligen insjuknat i typ 2-diabetes, eller till och med personer som har prediabetes som har mest att vinna på diabeteskirurgi.12

Tidig operation ger bast resultat

Detta har visats bland annat med hjälp av den svenska SOS-studien (Swedish Obese Subjects). Den påbörjades 1987 och följer upp hälsan hos män och kvinnor mellan 27 och 60 år, med BMI >34 för män och >38 för kvinnor. Denna studie är en mycket värdefull resurs för att studera utfallet av olika behandlingar.20

Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrev om diabeteskirurgi här

En annan studie använde data från registret över alla överviktsoperationer gjorda i Sverige sedan 2007 (Scandinavian Obesity Surgery Registry eller förkortat SOReg) för att jämföra personer som behandlades för typ 2-diabetes innan de gjorde en gastric by-pass med personer som inte hade någon diabetesdiagnos när de opererades.21 En uppföljning efter två år visade att 67 % av de som hade diabetes innan operationen inte längre behövde någon diabetesbehandling. Efter sju år var motsvarande siffra 61%. Resultaten visade också att de som haft diabetes två år eller kortare tid innan operationen, i större utsträckning än de som varit sjuka längre, förbättrades eller blev medicinfria från sin diabetesbehandling.

Resultat

Bland de som inte hade typ 2-diabetes före sin operation, var det ingen som behövde ta insulin sju år senare och bara 0,5 % som behövde annan typ av diabetesbehandling. Bland matchade kontroller i den allmänna populationen hade 0,3 % påbörjat insulinbehandling och 1,5 % annan typ av diabetesbehandling. Trots att majoriteten av dem som opererats fortfarande var överviktiga efter sju år var det alltså långt färre bland dessa som utvecklade typ 2-diabetes än i befolkningen i stort. 
Forskarna bakom studien drar slutsatsen att obesa personer med nydiagnosticerad typ 2-diabetes bör överväga operation tidigt, och att obesa pesoner med prediabetes bör överväga operation för att förhindra att typ 2-diabetes utvecklas.21

Referenser:

12. Batterham RL, Cummings DE. Mechanisms of Diabetes Improvement Following Bariatric/Metabolic Surgery. Diabetes Care. 2016 Jun;39(6):893-901. 
20. Keating C, Neovius M, Sjöholm K et al. Health-care costs over 15 years after bariatric surgery for patients with different baseline glucose status: results from the Swedish Obese Subjects study. Lancet Diabetes Endocrinol. 2015 Nov;3(11):855-65. 
21. Backman O, Bruze G, Näslund I et al. Gastric Bypass Surgery Reduces De Novo Cases of Type 2 Diabetes to Population Levels: A Nationwide Cohort Study From Sweden. Ann Surg. 2019 May;269(5):895-902.