Komplikationer vid diabeteskirurgi

För att komma tillrätta med kraftig övervikt på längre sikt har viktminskningsoperationer visat sig överlägsna andra typer av åtgärder för viktminskning. De positiva hälsoeffekterna så som lägre risk för hjärt-kärlsjukdom, njursvikt och typ 2-diabetes med åtföljande mikro- och makrovaskulära komplikationer, är väldokumenterade.22

Våg slår över klippor

Trots hälsovinsterna finns några komplikationer som patienter kan drabbas av efter en viktminskningsoperation. Två svenska kvalitetsregister (National Diabetes Register och Scandinavian Obesity Surgery Register) och andra databaser användes i en observationsstudie för att undersöka komplikationer hos patienter med typ 2-diabetes som hade genomgått viktminskningsoperation med personer i en kontrollgrupp som inte opererats. Jämförelsen visade att gruppen som opererats hade mindre risk att dö oavsett orsak, mindre risk för hjärt-kärlsjukdom och svår njursjukdom, än de i kontrollgruppen.22 
 
Effekter på blodsockerkontroll undersöktes inte i denna studie. De opererade patienterna hade däremot en högre risk för komplikationer i anslutning till operationen så som magsmärta och andra gastrointestinala tillstånd som ibland krävde operation. Problem med gallsten och gallblåseinflammation hörde också till komplikationerna, effekter som har att göra med den snabba viktminskningen. På längre sikt löpte de som opererats stor risk för anemi och tre gånger så stor risk för närings- och vitaminbrist än de i kontrollgruppen. Detta understryker vikten av god uppföljning av patienterna och att vara noggrann med kosttillskott eftersom risken för olika bristtillstånd ökar över tid efter operationen.22

Ett vanligt fenomen efter en magsäcksoperation är dumping. Det orsakas av att maten passerar den förminskade magsäcken och mycket snabbare är tidigare når tunntarmen. Symtomen är bland annat hjärtklappning, svettning och svaghetskänsla. Viss typ av mat framkallar dumping oftare än annan, till exempel sötade drycker och mjukglass. Man vet inte allt om varför det blir så här, men en del av förklaringen kan vara att tunntarmen svarar på det snabba inflödet av näring med en kraftig frisättning av hormonet GLP-1. Det leder i sin tur till ökad insulinfrisättning som kan ge en dipp i blodsockernivån.13

Att risken för psykiatriska besvär och alkoholism ökar efter en viktminskningsoperation är tidigare känt. I en svensk observationsstudie drabbade psykiatriska tillstånd som krävde sjukhusvistelse 33 procent fler i gruppen som genomgått operation än i kontrollgruppen. Det var också fler som behövde läggas in på sjukhus på grund av alkoholrelaterade problem.22

Alkoholkonsumtionen hos patienterna i SOS-studien har också studerats vilket har visat att alkoholproblem är vanligare hos personer som genomgått gastric bypass och vertical banded gastroplasty än i kontrollgruppen.23

Självmord är vanligare hos personer som genomgått en viktminskningsoperation än hos befolkningen i stort.24

Det är känt att risken för psykiska problem är högre för de patienter som redan före operationen hade liknande problem.25

Risken för självmord och självskadebeteende är ändå något högre hos patienter som genomgått viktminskningsoperation än hos de som går ned i vikt på annat sätt även utan historia av psykiska problem. Efter 18 års uppföljning efter en viktminskningsoperation hade 9 personer begått självmord bland 2000 personer jämfört med 3 av 2000 som inte opererats.26

Författarna till den svenska observationsstudien betonar vikten av att undersöka patienterna noga innan operation för att upptäcka eventuella psykiska problem och missbruksproblem så att dessa kan följas upp ordentligt efter operationen.22

Referenser:

13. Holst JJ, Gribble F, Horowitz M et al. Roles of the Gut in Glucose Homeostasis. Diabetes Care. 2016 Jun;39(6):884-92.
22. Liakopoulos V, Franzén S, Svensson AM et al. Pros and cons of gastric bypass surgery in individuals with obesity and type 2 diabetes: nationwide, matched, observational cohort study. BMJ Open. 2019 Jan 15;9(1):e023882. doi: 10.1136/bmjopen-2018-023882. PMID: 30782717; PMCID: PMC6340417.
23. Svensson PA, Anveden Å, Romeo S et al. Alcohol consumption and alcohol problems after bariatric surgery in the Swedish obese subjects study. Obesity (Silver Spring). 2013 Dec;21(12):2444-51. doi: 10.1002/oby.20397. Epub 2013 May 31. PMID: 23520203. 
24. Peterhänsel C, Petroff D, Klinitzke G et al. Risk of completed suicide after bariatric surgery: a systematic review. Obes Rev. 2013 May;14(5):369-82
25. Lagerros YT, Brandt L, Hedberg J el al. Suicide, Self-harm, and Depression After Gastric Bypass Surgery: A Nationwide Cohort Study. Ann Surg. 2017 Feb;265(2):235-243. 
26. Neovius M, Bruze G, Jacobson P et al. Risk of suicide and non-fatal self-harm after bariatric surgery: results from two matched cohort studies. Lancet Diabetes Endocrinol. 2018 Mar;6(3):197-207.