Kardiovaskulära effekter

Eftersom höga blodsockernivåer är en följd av diabetes är det inte en orealistisk tanke att diabeteskirurgi skulle kunna ha positiva effekter även på hjärt-kärlhälsa. Det har också visats. Redan när långtidseffekterna av magsäcksoperationer undersöktes första gången i mitten på 1990-talet såg man positiva kardiovaskulära effekter.6

Vågor mot klippstrand

Riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom (blodtryck och negativ lipidsammansättning i blodet) har visats sjunka parallellt med fasteblodsockret efter gastric bypass. Efter en gastric bypass minskade riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom både för personer med utvecklad typ 2-diabetes och för dem med prediabetes. De med sämre blodsockerkontroll hade dock mer att vinna på en diabetesoperation i detta avseende än personer med bättre blodsockerkontroll.14

Data från den svenska SOS-studien (Swedish Obese Subjects) har visat att risken för hjärtsvikt minskar mer efter en viktminskningsoperation än efter konventionell överviktsbehandling. Efter 22 år hade de opererade patienterna 35% lägre risk för hjärtsvikt än patienterna i kontrollgruppen. Patienterna som opererats sänkte sitt BMI med i genomsnitt 25% efter ett år, 18% efter 6 år och 16% efter 15 år. Efter 20 år låg minskningen av BMI kvar på 16%. I kontrollgruppen förändrades i princip inte BMI alls. Risken för hjärtsvikt sjönk parallellt med vikten.15 Även risken för hjärtinfarkt eller stroke var lägre för personer som gjort viktminskningsoperation jämfört med matchade kontroller, liksom risken för hjärtinfarkt eller stroke samt död i kardiovaskulär sjukdom.16

En annan uppföljning av patienter i SOS-studien, visade att den förväntade livslängden hos personer med fetma ökar efter en överviktsoperation. Personer med fetma som behandlas med standardmetoder hade en förväntad livslängd som var åtta år kortare än övriga befolkningen. Efter en viktminskningsoperation minskade skillnaden, men fortfarande var den förväntade livslängden för dessa personer tre år kortare än för övriga befolkningen. De vanligaste dödsorsakerna var kardiovaskulär sjukdom och cancer. Medianuppföljningstiden var 22 år för kontrollgruppen och 24 år för den opererade gruppen.17

I en studie där operationsmetoden enbart var gastric bypass jämfördes opererade patienter med matchade kontroller som inte opererats. Ett år efter operationen fanns ingen skillnad i risken att drabbas av allvarlig hjärt-kärlhändelse (hjärtinfarkt, stroke och hjärtsvikt) mellan grupperna. Efter åtta år däremot, var risken nära nog halverad för de opererade patienterna jämfört med kontrollerna. I denna studie visades också att flera riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom såsom negativ blodfettssammansättning, typ 2-diabetes och systoliskt blodtryck förbättrades för de patienter som opererats.18

Referenser:

6. Pories WJ, Swanson MS, MacDonald KG et al. Who would have thought it? An operation proves to be the most effective therapy for adult-onset diabetes mellitus. Ann Surg. 1995 Sep;222(3):339-50; discussion 350-2. 
14. Rubio-Almanza M, Cámara-Gómez R, Hervás-Marín D et al. Cardiovascular risk reduction over time in patients with diabetes or pre-diabetes undergoing bariatric surgery: data from a single-center retrospective observational study. BMC Endocr Disord. 2018 Nov 28;18(1):90. 
15. Jamaly S, Carlsson L, Peltonen M et al. Surgical obesity treatment and the risk of heart failure. Eur Heart J. 2019 Jul 1;40(26):2131-2138.
16. Sjöström L, Peltonen M, Jacobson P et al. Bariatric surgery and long-term cardiovascular events. JAMA. 2012 Jan 4;307(1):56-65. 
17. Carlsson LMS, Sjöholm K, Jacobson P et al. Life Expectancy after Bariatric Surgery in the Swedish Obese Subjects Study. N Engl J Med. 2020 Oct 15;383(16):1535-1543. 
18. Benotti PN, Wood GC, Carey DJ et al.  Gastric Bypass Surgery Produces a Durable Reduction in Cardiovascular Disease Risk Factors and Reduces the Long-Term Risks of Congestive Heart Failure. J Am Heart Assoc. 2017 May 23;6(5):e005126.