Diabeteskirurgi ger ökad livslängd

Brygga över lugnt vatten

Vuxna personer med fetma och typ 2-diabetes kan efter diabeteskirurgi förvänta sig att leva mer än nio år längre än personer som inte opererats.

Det är en ny så kallad metastudie som visar dessa resultat. I en sådan studie läggs resultaten från flera andra studier ihop för att kunna dra slutsatser utifrån ett större statistiskt underlag. Då kan man upptäcka eventuella skillnader som inte går att se i mindre studier. I den nyligen publicerade metastudien ingår 17 studier med sammanlagt 175 000 deltagare.

Forskarna kunde med hjälp av metastudien visa att vuxna med fetma som genomgått en överviktsoperation i genomsnitt lever drygt sex år längre än lika överviktiga personer som behandlats med konventionell överviktsbehandling. När forskarna sedan valde att jämföra endast de personer som hade typ 2-diabetes blev alltså skillnaden i livslängd ännu tydligare; personer med fetma och diabetes som genomgår en överviktsoperation lever i genomsnitt mer än nio år längre än de som inte opereras.

Avslöjar inte bara effekt på riskfaktorer utan också livslängd

Man vet att ett högt BMI (bodymass index) och framför allt bukfetma ökar risken för diabetes, hjärt-kärlsjukdom, vissa cancertyper och för tidig död. Därför används olika metoder för att hjälpa överviktiga personer att gå ner i vikt så att risken att de utvecklar följdsjukdomar minskar. Diabeteskirurgi är en sådan metod, och flera studier har visat att det förutom att ge en varaktig viktminskning också har god effekt på riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom, till exempel typ 2-diabetes. Men att ur en vanlig forskningsstudie kunna utläsa om diabeteskirurgi verkligen har effekt på livslängd är väldigt svårt. Studien skulle i så fall behöva ha ett mycket stort antal deltagare och pågå i flera decennier. Därför är metastudien så värdefull eftersom den sammanlagda uppföljningstiden är hela 1,2 miljoner personår. Tack vare det kan man se att diabeteskirurgi verkligen ger en ökad förväntad livslängd jämfört med annan överviktsbehandling.

Fem miljoner extra år att leva

Forskarna räknade också på vad som finns att vinna på att öka antalet överviktsoperationer. Idag opereras bara 1 procent av alla med tillräckligt allvarlig fetma som uppfyller kriterierna för att genomgå överviktsoperation. Genom att ta hänsyn till antalet personer i världen som har både kraftig fetma och typ 2-diabetes, kunde forskarna se att om antalet operationer globalt sett ökade med en procentenhet skulle personer med typ 2-diabetes sammanlagt få mer än 5 miljoner fler år att leva!

Metastudien är publicerad i majnumret av den vetenskapliga tidskriften Lancet.1

Fem miljoner extra år att leva

Svensk studie med i metastudien

En av de 17 studierna som var med i metastudien var en uppföljning av den svenska SOS-studien (Swedish Obese Subjects). Den visade att en person med fetma som behandlas med konventionella metoder mot övervikt har i genomsnitt åtta år kortare livslängd än en person ur befolkningen i stort. Efter en överviktsoperation ökar den förväntade livslängden med tre år, men är alltså fortfarande kortare än för personer i den övriga befolkningen. De vanligaste dödsorsakerna hos de som opererats var hjärt-kärlsjukdom och cancer. I denna studie sågs dock ingen skillnad i ökad livslängd mellan personer med diabetes och dem utan diabetes.

Att man i SOS-studien faktiskt kan se hur olika behandlingar påverkar dödlighet beror på att uppföljningstiden är lång och att många patienter ingår. Studien startade på Sahlgrenska Universitetssjukhuset redan 1987 och 4000 män och kvinnor mellan 27 och 60 år med fetma ingår. Syftet med uppföljningen är att se hur olika behandlingar påverkar deras hälsa. Cirka hälften av patienterna har genomgått en överviktsoperation medan hälften har fått annan överviktsbehandling behandling på vårdcentral.

Författarna ger några möjliga förklaringar till att en överviktsoperation inte helt raderade skillnaderna i levnadslängd mellan befolkningen i stort och de opererade patienterna. En är att även om BMI hos dem som opererats sjönk, låg det fortfarande högre än i den övriga befolkningen. En annan att fetman redan kan ha orsakat skador på hjärta och kärl och att dessa inte går att läka ut helt med en viktminskningsoperation.

Resultaten från SOS-studien publicerades i oktobernumret 2020 av den vetenskapliga tidskriften New England Journal of Medicin.2

Referenser:

1. Syn NL, Cummings DE, Wang LZ, et al. Association of metabolic-bariatric surgery with long-term survival in adults with and without diabetes: a one-stage meta-analysis of matched cohort and prospective controlled studies with 174 772 participants. Lancet. 2021 May 15;397(10287):1830-1841.
2. Carlsson LMS, Sjöholm K, Jacobson P et al. Life Expectancy after Bariatric Surgery in the Swedish Obese Subjects Study. N Engl J Med. 2020 Oct 15;383(16):1535-1543.